Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozoru

 • poskytovanie vysvetlenia objednávateľovi, zhotoviteľovi stavby, autorskému dozoru a orgánom vykonávajúcim dohľad pri realizácii stavby,
 • účasť na premeraní terénu pred začatím prác, v spolupráci s autorským dozorom protokolárne odovzdať výškové a smerové vytýčenie stavby oprávneným geodetom,
 • účasť na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi stavby a na spísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska,
 • kontrola včasného zavedenia stavebných denníkov osobitne pre každý stavebný objekt,
 • sledovanie, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, v súlade s podmienkami stavebných povolení, zmluvy o dielo na uskutočnenie stavby, podľa právnych predpisov a noriem,
 • uskutočňovanie kontroly postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia,
 • kontrola odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt pri uskutočňovaní stavby, sledovanie kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi,
 • uskutočňovanie kontroly riadneho uskladňovania materiálov, výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení na stavenisku, dodržiavania čistoty a poriadku na stavenisku a prístupových komunikácií,
 • uskutočňovanie kontroly kvality montáže, vykonávania zálievok zvarov a iných spojov,
 • uskutočňovanie kontroly odsúhlasovania prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupné,
 • kontrola postup prác na stavbe podľa časového harmonogramu (dielčie termíny, rozhodujúce termíny a konečné termíny), ktorý tvorí súčasť zmluvy o dielo na stavbu a upozorňovanie objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov,
 • zabezpečenie fotodokumentácie zachytávajúcu fyzický pokrok realizácie prác,
 • kontrola a účasť sa na skúškach, ktoré je zhotoviteľ stavby povinný vykonávať podľa schválenej projektovej dokumentácie, noriem, predpisov,
 • sledovanie a vyžadovanie, aby spolu s dodávkami materiálov, výrobkov, strojov, konštrukcií, zariadení bola dodaná aj príslušná dokumentácia, doklady, atesty, certifikáty, protokoly o skúškach a podobne,
 • kontrola po vecnej stránke množstiev a druhu realizovaných prác,
 • poskytovanie vyjadrenia autorskému dozoru a objednávateľovi k požiadavkám zhotoviteľa stavby na zmenu množstiev materiálu, respektíve zvýšeniu objemu prác zhotoviteľ stavby oproti schválenej projektovej dokumentácii,
 • vyjadrovnie k návrhom zhotoviteľa stavby na zámenu materiálov a výrobkov predpísaných schválenou projektovou dokumentáciou,
 • kontrola vedenia stavebných denníkov, úplnosť záznamov zhotoviteľa stavby, najmä uvedenie dátumu, počtu pracovníkov na stavbách vrátane subdodávateľov zhotoviteľa podľa remesiel, teploty vzduchu, počasia, času začiatku a skončenia prác na stavbe, rozčlenenie vykonaných stavebných a montážnych prác podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov a v súlade s harmonogramom stavebných prác,
 • vyjadrovanie k návrhom na zmeny a doplnky projektovej dokumentácie najmä z pohľadu dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, lehôt realizácie, prípadne ďalších údajov,
 • informovanie objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, najmä majúcich vplyv na cenu, kvalitu a termíny realizácie,
 • kontrola a odsúhlasovanie cenovej správnosti a úplnosti súpisov vykonaných prác, zisťovacích protokolov a faktúr zhotoviteľa stavby v zmysle zmluvy o dielo na uskutočnenie stavby a príručky prijímateľa NFP,
 • pozastavenie uskutočňovania ďalších prác v prípade porušenia technologickej disciplíny, bezpečnostných predpisov, schválenej projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa stavby, respektíve v prípade hrozby škody na majetku alebo zdraví osôb nachádzajúcich sa na stavenisku,
 • účasť sa na preberacích konaniach stavby a spísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti stavby na základe pracovného harmonogramu preberania dodávok,
 • kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia a kompletnosti sprievodnej technickej dokumentácie potrebnej ku kolaudačnému konaniu,
 • účasť sa na kolaudačnom konaní,
 • sledovanie, kontrola odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom konaní v stanovených termínoch,
 • spísanie záznam o odstránení vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom konaní,
 • kontrola vypratania a uvoľnenia staveniska v stanovenom termíne,
 • poskytnutie poverenému zástupcovi objednávateľa, jeho autorskému dozoru a projektovému manažérovi písomné stanoviská k priebehu realizácie stavby, výsledkov vykonaných skúšok, celkovej funkčnosti stavby a k splneniu cieľov projektu,
 • spolupráca s projektovým manažérom a povereným zástupcom objednávateľa.
Eureding s.r.o.
Eproject s.r.o.

home icon Domov

home icon Na stiahnutie

phone icon +421 948 537033

mail icon info@eureding.sk

© 2013 Eproject s.r.o. & EUREDing s.r.o