Verejné obstarávanie

Proces verejného obstarávania

 • konzultácia o predmete zákazky a spôsobe jeho zabezpečenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
 • spracovanie časového harmonogram verejného obstarávania,
 • zaslanie predbežného oznámenia do Vestníka verejného obstarávania,
 • zaslanie oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania,
 • vypracovanie súťažných podkladov,
 • vypracovanie textu výzvy na predloženie ponúk,
 • zaslanie výzvy na predloženie ponúk záujemcom,
 • spracovanie zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti,
 • spracovanie evidencie záujemcov, ktorí si prevzali súťažné podklady,
 • spracovanie odpovede v prípade, že záujemca požiada o vysvetlenie súťažných podkladov,
 • spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí predložili súťažné ponuky,
 • vyhotovenie, po dohode s verejným obstarávateľom, menovacieho dekrétu členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk,
 • spracovanie čestných vyhlásení pre členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk,
 • spracovanie prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie na otváranie obálok s ponukami,
 • účasť na zasadnutí komisie na otváraní ponúk,
 • spracovanie zápisnice z otvárania ponúk,
 • spracovanie zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov,
 • v prípade potreby spracovanie výzvy na odôvodnenie ceny uchádzačom,
 • v prípade potreby spracovanie výzvy na písomné vysvetlenie ponúk,
 • v prípade potreby spracovanie oznámenia uchádzačom o vylúčení uchádzača, resp. ponuky z procesu verejného obstarávania,
 • spracovanie čistopisu hodnotiacej tabuľky pre členov komisie na hodnotenie ponúk,
 • spracovanie sumarizačnej hodnotiacej tabuľky,
 • spracovanie zápisnice zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • spracovanie oznámenia o prijatí ponuky, resp. o neúspešnosti ponuky uchádzačov,
 • spracovanie textu oznámenia o výsledku postupu verejného obstarávania,
 • zaslanie oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania,
 • kompletizácia dokumentácie verejného obstarávania.
Eureding s.r.o.
Eproject s.r.o.

home icon Domov

home icon Na stiahnutie

phone icon +421 948 537033

mail icon info@eureding.sk

© 2013 Eproject s.r.o. & EUREDing s.r.o